Lễ nhận xe và nhượng quyền xe cho anh Phạm Duy Anh